Veiling voorwaarden online

Veilingvoorwaarden

Horseman Elite Auction

Deze veiling wordt georganiseerd door Horseman Elite Auction. De veilingcommissie treedt op als tussenpersoon tussen koper en verkoper. Horseman Elite Auction wordt vertegenwoordigd door Antwerp Auction VZW en Antwerp Auction VOF. Adres en maatschappelijke zetel zoals vermeld in de catalogus en veilingwebsite.

Door deelname aan de veiling zijn de deelnemers (bieders, verkoper en koper)  jegens elkaar en jegens Horseman Elite Auction gehouden om de veilingvoorwaarden na te komen en zijn zij gebonden aan de rechtsgevolgen die daaruit voor hen voortvloeien. Elke deelnemer wordt middels deelname aan de veiling geacht kennis genomen te hebben van de veilingvoorwaarden en deze, zonder enig voorbehoud, integraal te hebben aanvaard met uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden. Iedere deelnemer neemt voor eigen rekening en risico deel aan de veiling. Horseman Elite Auction is jegens de deelnemers in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in de veilingvoorwaarden omschreven.

 1. Horseman Elite Auction  treedt op als veilingdienst door het bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst door het faciliteren van een veiling. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling wordt uitsluitend door Horseman Elite Auction bepaald. Dit betekent onder andere dat Horseman Elite Auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de discretionaire bevoegdheid heeft om, één of meer loten niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) loten, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. Een bieder is verplicht om de door of namens Horseman Elite Auction in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
 2. Om te kunnen deelnemen aan een veiling dient de bieder tijdens de live veiling de gevraagde gegevens volledig, correct en naar waarheid in te vullen op het veilingcontract na het hoogste bod. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de bieder de verplichting om Horseman Elite Auction onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. Voorts verklaart de bieder door zijn/haar deelname aan de veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de bieder bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende lot een koopovereenkomst aan te gaan. Horseman Elite Auction behoudt zich het recht voor de deelname aan een veiling ten aanzien van een bieder te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. De bieder dient zich op eerste verzoek van Horseman Elite Auction op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de veiling. De bieder is aansprakelijk voor en gebonden door het door hem uitgebracht bod en aan alle gevolgen die daaruit voortkomen.
 3. Horseman Elite Auction zal de persoonsgegevens van een bieder enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk de veiling. De privacyverklaring van de veilingorganisatie kan geraadpleegd worden via deze link : https://horseman.auction/nl/privacy
 4. De veiling geschiedt “bij opbod”. De bieder is gebonden aan zijn bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens Horseman Elite Auction en (na toewijzing) jegens de verkoper, voor de uit zijn bod jegens Horseman Elite Auction en de verkoper voortvloeiende verplichtingen. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Horseman Elite Auction en (na toewijzing) jegens de verkoper. Horseman Elite Auction en de verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling en namens derden een bod uit te brengen op de door verkoper ter veiling aangeboden loten.
 5. De koopovereenkomst komt van rechtswege tot stand als gevolg van toewijzing aan de hoogste bieder door de veilingmeester. De veiling staat onder toezicht van de door Horseman Elite Auction aangestelde veilingmeester en gerechtsdeurwaarder welke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt. Deelname aan een veiling betekent voor een bieder niet dat een lot zonder meer aan hem wordt verkocht.
 6. Horseman Elite Auction  is geen partij in de koop/verkooprelatie, zij verkoopt geselecteerde paarden namens en voor rekening van de verkoper. Horseman Elite Auction treedt op als tussenpersoon tussen de deelnemende partijen. Een koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de verkoper en de koper zoals beschreven in de veilingvoorwaarden; Horseman Elite Auction is niet gebonden aan de koopovereenkomst(en) en al hetgeen daaruit voortvloeit (b.v. eventuele aanvullende afspraken aangaande levering). Horseman Elite Auction is verder niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de deelnemers  (waaronder o.a. eventuele wanbetaling van de koper).
 7. De verkoop geschiedt bij toewijzing aan de hoogste bieder, tegen betaling van koopprijs en kosten. De biedingen en betalingen geschieden uitsluitend in EURO. De koper zal boven zijn koopprijs 10% exclusief BTW betalen aan Horseman Elite Auction voor de onkosten van de verkoping, die dus ten laste van Horseman Elite Auction vallen.
  OPGELET: De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat hij naast de voormelde forfaitaire onkosten, tevens de gebeurlijke BTW op de koopsom ten zijne laste moet nemen in het geval het veulen/paard/embryo te koop wordt aangeboden door een BTW-plichtige verkoper. De verkoper zal in dit geval een factuur opmaken. De BTW moet bij betaling mede worden geregeld. In de catalogus staat vermeld wanneer de verkoper BTW-plichtig is.
 8. Koopsom en kosten moeten uiterlijk binnen de vijf (5) dagen na de veilingdatum worden betaald aan Horseman Elite Auction. Betaling kan uitsluitend gebeuren per bankoverschrijving aan Horseman Elite Auction. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de prijs van de toewijzing + 10% op deze prijs als veilingkosten = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW = het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag indien dit bod leidt tot een toewijzing.

Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 10% per jaar. Tevens zal een schadebeding aangerekend worden van 10% van het verschuldigde bedrag.

 1. De risico-overdracht heeft onmiddellijk plaats vanaf de toewijzing na afloop van de veiling. De koper kan voor dit risico een eventuele  verzekering afsluiten.
  De verkoper blijft evenwel eigenaar van het paard/veulen/embryo tot de volledige betaling van het afrekeningsbedrag (zoals hiervoor omschreven) aan Horseman Elite Auction. Na de veiling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering (dergelijke afspraken moeten gemaakt worden rekening houdende met alle risico’s en in het belang van het dier). Een veulen dat zoogt, wordt best geleverd na gespeend te zijn (minstens 4 maanden oud). Een draagmerrie moet geretourneerd worden aan de verkoper tenzij afwijkende afspraken desbetreffend (zie verder).
 2. De paarden/veulens kunnen door de kopers slechts afgehaald worden bij de verkoper nadat de volledige koopsom vermeerderd met 10% veilingkosten en eventueel van toepassing zijnde BTW betaald zijn aan Horseman Elite Auction en deze laatste de verkoper hiervan op de hoogte gebracht heeft. 
 3. Bij verkoop naar het binnenland is het vervoer ten laste van de verkoper, bij verkoop naar het buitenland is het vervoer ten laste van de koper.
 4. De draagmerrie welke het aan de koper verkochte embryo draagt, blijft eigendom van de verkoper (tenzij anders vermeld of gemeld tijdens de veiling, bijvoorbeeld bij aankoopoptie van de draagmerrie samen met het embryo). De waarborg voor de draagmerrie bedraagt 4000€ incl. BTW, dit bedrag wordt samen met de koopsom en kosten aangerekend aan de koper van het embryo.

De draagmerrie wordt (bij teruggave aan de verkoper), na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het veulen door de koper teruggebracht aan de verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Indien hieraan voldaan is zal de betaalde waarborg (4000€ incl. BTW) teruggestort worden door de verkoper. Alle kosten voor het vervoer van de draagmerrie terug naar de koper zijn voor rekening van de koper.

Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt draagt de verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de draagmerrie en haar ongeboren veulen. De verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van de draagmerrie en haar ongeboren veulen na de verkoop van het embryo. Het veulen draagt in zijn of haar naam telkens de suffix van de stal van de koper tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

 1. De kopers hebben de kans gehad de paarden/veulens te bekijken tijdens de voorstelling of in de stallen zodat zij perfect op de hoogte zijn van de toestand waarin de  paarden/veulens zich bevinden.  De informatie dewelke vermeld wordt in de veilingcatalogus en/of getoond wordt op de videobeelden is louter informatief en strekt er toe een indruk te geven over de kwaliteiten van het paard/veulen dat aangeboden wordt. Geenszins heeft Horseman Elite Auction de intentie aan de koper en/of aan de verkoper garanties te verstrekken. Horseman Elite Auction is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus en/of op de videobeelden. 
 2. Horseman Elite Auction is geenszins aansprakelijk indien een verborgen of koopvernietigend gebrek zou opduiken. De koper kan de verkoop enkel nietig laten verklaren indien één van de volgende stalgebreken zich voordoet: kribbebijten, weven en luchtzuigen. De koper moet deze gebreken bij de verkoper melden per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 21 dagen na levering van het paard. De verkoper en niet de organisatie, blijft verantwoordelijk voor de eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en/of andere implicaties betreffende de verkoop. De veilingkosten in rekening gebracht zoals hoger vermeld, blijven in elk geval verworven in hoofde van Horseman Elite Auction en kunnen niet worden teruggevorderd.
 3. Horseman Elite Auction zal proberen het verschuldigde bedrag na de veiling van de koper te innen. Horseman Elite Auction, is echter niet verantwoordelijk voor de inning dan wel kan niet aansprakelijk worden gehouden indien deze inning om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, noch de veilingmeester of gerechtsdeurwaarder. De verkoper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Horseman Elite Auction niet aansprakelijk is voor het mogelijk niet kunnen achterhalen van de identiteit van de koper, noch voor wanbetaling vanwege de koper. Indien de verkoper BTW-plichtig is, is hij gehouden om een BTW-factuur op naam van de koper op te stellen.
 4. De door Horseman Elite Auction aangestelde veilingmeester beslecht terstond, in laatste aanleg en zonder verhaal alle betwistingen tijdens de veiling, van welke aard dan ook, die nopens de verkoping zouden kunnen rijzen.
 5. In geval van betwisting beslist het bestuur van Horseman Elite Auction bindend. Bij een onrechtmatig niet-nakomen van deze beslissing geldt uitsluitend deze tekst. De bemiddeling en tussenkomst van Horseman Elite Auction en de verkoop geschieden overeenkomstig de Belgische Wetgeving. Bij eventuele geschillen zal het Belgische recht van toepassing zijn met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens verkoopverdrag en zullen alleen de Rechtbanken van het rechtsgebied van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd zijn.
 6. Naam en adres van de koper moeten niet in het veilingverslag van de gerechtsdeurwaarder vermeld worden.
 7. Indien de koopovereenkomst rechtsgeldig door de verkoper en/of de koper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de verkoper en de koper gehouden aan al hun in de veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens Horseman Elite Auction te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van Horseman Elite Auction betreffen.
 8. Horseman Elite Auction is bij de omschrijving van een kavel op de veilingwebsite/cataloog afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over de kavel. Horseman Elite Auction is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of vergissingen zoals die staan in de veilingcataloog of op de veilingwebsite. Bij eventuele melding van het geslacht van het embryo kan geen volledige zekerheid worden geboden, dit risico is voor de koper.
 9. Horseman Elite Auction alsook de eigenaars/uitbaters van de accommodatie waar deze veiling plaats vindt, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook overkomen aan personen en goederen tijdens de veiling.
 10. Horseman Elite Auction behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. In geval van dergelijke aanpassingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden van rechtswege met ingang van de eerstvolgende veiling zoals die gepubliceerd zijn op de veilingwebsite.

Indien een of meer van in de veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.

 1. Bij betwisting tussen de Engelstalige en Nederlandstalige veilingvoorwaarden geldt uitsluitend de Nederlandse tekst van de veilingvoorwaarden.

ADDENDUM

VEILINGVOORWAARDEN VOOR ONLINE BIEDEN

Door het uitbrengen van een bieding via internet aanvaardt de bieder de voorstaande veiling en verkoopsvoorwaarden, evenals onderstaande voorwaarden eveneens van toepassing op de HORSEMAN ELITE AUCTION ONLINE onvoorwaardelijk:

Voorwaarden:

1. Om te kunnen deelnemen aan een veiling dient de bieder zich voor aanvang van de veiling te hebben geregistreerd op de veilingwebsite voorgeschreven wijze. Horseman Elite Auction behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. De bieder dient zich op eerste verzoek van Horseman Elite Auction op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de veiling. De bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de bieder bij registratie alle door de bieder aan Horseman Elite Auction te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de bieder de verplichting om Horseman Elite Auction onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de bieder Horseman Elite Auction hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Horseman Elite Auction is mede namens de verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een bieder als gevolg van biedingen en vervolgens Toewijzing die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de bieder.

2. De veiling geschiedt "bij opbod” zoals hoger vermeld. Een bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Horseman Elite Auction op de veilingwebsite wordt aangegeven. Elk door de deelnemer uitgebracht bod is, net zoals geldt voor een bieder in de zaal, onherroepelijk en onvoorwaardelijk.Voor het bepalen of een bod in de veiling eerst is uitgebracht door de deelnemer (via internet) of een bieder uit de zaal, is het oordeel van de veilingmeester bindend.

3. Deelnemer is zich ervan bewust en stemt er mee in dat de door de Horseman Elite Auction geleverde diensten beperkt zijn tot het technisch faciliteren van a) het via internet volgen van de Horseman Elite Auction en b) het als bieder participeren in de Horseman Elite Auction.
Horsman Elite Auction heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). Horseman Elite Auction stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met Horseman Elite Auction is de deelnemer verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet. De veilingwebsite kan links naar andere websites bevatten. Horseman Elite Auction heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.


5. Wanneer de deelnemer op de veiling overgaat tot het doen van een bod via internet, heeft dit bod gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling. Tijdens de live veiling beslist de veilingmeester over het toekennen van een kavel, zijnde in de veilingzaal of online.
 

6. Om digitaal mee te kunnen bieden op een veiling kan de deelnemer gevraagd worden een internetborg te storten op verzoek van Horseman Elite Auction. De deelnemer dient in dit geval te voldoen aan het verzoek tot borgstelling voordat de deelnemer wordt goedgekeurd voor deelname.
 

7. De deelnemer verklaart met het uitbrengen van een bod via internet bekend te zijn met de procedure voor storten, vastzetten en vrijgave van de internetborg en verklaart de hierop betrekking hebbende procedure te aanvaarden.
 

8. Indien een deelnemer om welke reden dan ook niet in staat is aan zijn verplichting tot afname van het veilingobject te voldoen, zal de ontstane schade door de veilende partij op de deelnemer worden verhaald, allereerst, maar niet uitsluitend, op een eventueel gestorte internetborg.
 

9. De deelnemer verklaart te beschikken over een mobiele telefoon waarmee sms-berichten kunnen worden ontvangen. De deelnemer dient gedurende de veiling bereikbaar te zijn voor de veilingmeester, de veilende partij alsmede de veilingorganisatie.

10. De veilingorganisatie behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, op enig moment af te zien van het via internet beschikbaar stellen van een specifieke veiling.


11. De veilingorganisatie heeft de bevoegdheid deze registratieverklaring te wijzigen. Een deelnemer zal telkens het recht hebben de gewijzigde bepalingen te weigeren. In dat geval heeft de veilende partij het recht om haar dienstverlening jegens deze deelnemer per ommegaande te staken. Deze deelnemer zal vanaf dat moment dus niet meer (via internet) deel kunnen nemen aan veilingen.
 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie